Vitajte na stránkach našej spoločnosti

Firma VEO – PREVENT s.r.o. so sídlom Szakkayho 1, 040 01 Košice sa zaoberá poskytovaním služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Referencie:

referencie

MOLEX Slovakia a.s., Kechnec
SWEP Slovakia s.r.o., Kechnec
EKOPAK TRADE a.s., Prešov
Hotel Bankov, Košice
PLASPOD s.r.o., Košice

Úsek BOZP
 • funkciu bezpečnostného technika
 • funkciu autorizovaného bezpečnostného technika
 • bezpečnostno-technickú službu
 • služby koordinátora BOZP na stavbách
 • interný audit systému manažérstva BOZP podľa OHSAS 18001:2007
 • vypracovanie a vedenie dokumentácie o BOZP

 zobraziť viac

Úsek OPP
 • zabezpečenie úloh na úseku OPP v zmysle vyhlášky MV SR č. 121/2002 v znení neskorších predpisov prostredníctvom požiarneho technika
 • funkcia priamého technika
 • činnosť špecialistu PO
 • vypracovanie a vedenie dokumentácie na úseku OPP
 • požiarne poriadky pracovísk

 zobraziť viac

 

Základná odborná príprava bezpečnostných technikov

Ponuka

Kurz je určený pre budúcich bezpečnostných technikov a končí sa záverečným overovaním vedomostí. Absolvent získa osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) Zákona 124/2006 Z. z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Kurz sa končí záverečným overovaním vedomostí a vydaním potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy. Podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené ÚS vzdelanie alebo ÚSO vzdelanie (ako doklad sa vyžaduje kópia).

 zobraziť viac