Služby

Úsek BOZP

Poskytujeme služby pre PO a FO:

 • funkciu bezpečnostného technika
 • funkciu autorizovaného bezpečnostného technika
 • bezpečnostno-technickú službu
 • služby koordinátora BOZP na stavbách
 • interný audit systému manažérstva BOZP podľa OHSAS 18001:2007
 • vypracovanie a vedenie dokumentácie o BOZP
 • vstupné a opakované školenia s predpisom o BOZP
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov v zmysle platnej legislatívy

Zabezpečujeme:

 • odborné prehliadky VTZ (plynové, elektrické, bleskozvodov, zdvíhacie zariadenia.....)
 • školenia obsluhy zdvíhacích zariadení ( žeriavnik, viazač, brány...)
 • školenia obsluhy vysokozdvižného vozíka
 • školenia obsluhy tlakových zariadení, kuričov
 • školenia na prácu vo výškach

PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŹBADohľad nad pracovnými podmienkami pre pracovné kategórie 1 a 2

 • vstupný audit
 • hodnotenie  faktorov práce, pracovného prostredia a vplyv na zdravie zamestnancov
 • zisťovanie expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia, hodnotenie zdravotných rizík
 • vypracovanie posudku o riziku, návrh opatrení
 • vypracovanie návrhov na zaradenie prác do kategórií z hľadísk zdravotných rizík
 • poskytovanie primeraného poradenstva klientovi a zamestnancom
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov 
 • následná aktualizácia dokumentácie PZS a zaradenie zamestnancov do kategórií
 • možnosť zabezpečenia preventívnych lekárskych prehliadok
 • zabezpečenie školenia prvej pomoci

Úsek OPP

 • zabezpečenie úloh na úseku OPP v zmysle vyhlášky MV SR č. 121/2002 v znení neskorších predpisov prostredníctvom požiarneho technika
 • funkcia priamého technika
 • činnosť špecialistu PO
 • vypracovanie a vedenie dokumentácie na úseku OPP
 • vstupné a opakované školenia s predpisom na OPP v zmysle § 24 vyhlášky MV SR č. 121/2002 v znení neskorších predpisov:
  • požiarny štatút
  • požiarne poriadky pracovísk
  • požiarne poplachové smernice
  • požiarne evakuačné plány
  • vedenie požiarnej knihy
  • analýza nebezpečenstva vzniku požiaru
  • zoznam objektov a prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
  • dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok

Zabezpečujeme:

Odborné prehliadky požiarno-technických zariadení:

 • prehliadky PHP
 • prehliadky požiarnych vodovodov
 • prehliadky požiarnych uzáverov
 • prehliadky požiarnych EPS

Doplnkové služby

 • protipožiarne nátery
 • finálna úprava fasád
 • maľovanie interiérov, exteriérov