Služby

Úsek BOZP

Poskytujeme služby pre PO a FO:

 • funkciu bezpečnostného technika
 • funkciu autorizovaného bezpečnostného technika
 • bezpečnostno-technickú službu
 • služby koordinátora BOZP na stavbách
 • interný audit systému manažérstva BOZP podľa OHSAS 18001:2007
 • vypracovanie a vedenie dokumentácie o BOZP
 • vstupné a opakované školenia s predpisom o BOZP
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov v zmysle platnej legislatívy

Zabezpečujeme:

 • odborné prehliadky VTZ (plynové, elektrické, bleskozvodov, zdvíhacie zariadenia.....)
 • školenia obsluhy zdvíhacích zariadení ( žeriavnik, viazač, brány...)
 • školenia obsluhy vysokozdvižného vozíka
 • školenia obsluhy tlakových zariadení, kuričov
 • školenia na prácu vo výškach

Doplnkové služby

 • protipožiarne nátery
 • finálna úprava fasád
 • maľovanie interiérov, exteriérov

Úsek OPP

 • zabezpečenie úloh na úseku OPP v zmysle vyhlášky MV SR č. 121/2002 v znení neskorších predpisov prostredníctvom požiarneho technika
 • funkcia priamého technika
 • činnosť špecialistu PO
 • vypracovanie a vedenie dokumentácie na úseku OPP
 • vstupné a opakované školenia s predpisom na OPP v zmysle § 24 vyhlášky MV SR č. 121/2002 v znení neskorších predpisov:
  • požiarny štatút
  • požiarne poriadky pracovísk
  • požiarne poplachové smernice
  • požiarne evakuačné plány
  • vedenie požiarnej knihy
  • analýza nebezpečenstva vzniku požiaru
  • zoznam objektov a prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
  • dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok

Zabezpečujeme:

Odborné prehliadky požiarno-technických zariadení:

 • prehliadky PHP
 • prehliadky požiarnych vodovodov
 • prehliadky požiarnych uzáverov
 • prehliadky požiarnych EPS