Činnosť

Na úseku BOZP

Vypracovanie dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP ( Smernica BOZP, Koncepcia politiky BOZP).

Smernice:

 • postup pri pracovných úrazoch
 • spôsob kontroly dodržiavania zákazov požívania alkoholických nápojov a vnášania na pracovisko
 • traumatologický plán pre poskytovanie prvej pomoci
 • poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • dodržiavanie zákazu fajčenia, práca s bremenami, smernica lekárskych prehliadok, smernica pre výchovu a vzdelávanie
 • spracovávanie a prevádzkových poriadkov napr. manipulácia a skladovanie chemických látok
 • práca so zobrazovacími jednotkami
 • vypracovanie posúdenia rizika na pracovnú činnosť podľa § 8a ods. c) zákona o BOZP

V rámci kontrolnej činnosti podľa § 9 zákona o BOZP:

 • sústavná kontrola dodržiavania príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania sa na pracovisku a dodržiavanie bezpečných pracovných postupov
 • kontrola stavu BOZP , vrátane stavu technických zariadení, zabezpečovanie v intervaloch určených osobitnými predpismi alebo orgánmi dozoru meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia
 • podľa § 9 bod.1, písm. b), kontrola či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a či dodržiava určený zákaz fajčenia na pracoviskách spoločnosti
 • v zmysle § 9 d) zákona BOZP kontrola používania osobných ochranných prostriedkov
 • v zmysle § 9 vykonávanie pravidelnej spoločnej previerky BOZP a pracovného prostredia na všetkých pracoviskách a zariadeniach zamestnávateľa v spolupráci so zdravotnou pracovnou službou, u ktorého je ustanovený zástupca zamestnancov previerku pripravovať a vykonávať v spolupráci so zástupcami zamestnancov a za jeho účasti
 • odstraňovanie nedostatkov zistených pri kontrolnej činnosti v spolupráci s vedúcimi zamestnancami
 • plnenie ustanovení § 17 zákona o BOZP o pracovných úrazoch, nebezpečnej udalostí, závažných priemyselných havárií..
 • spracovanie rozboru stavu pracovnej úrazovosti spoločnosti 2 x ročne
 • zúčastňovanie sa na šetrení pracovných úrazov
 • v spolupráci s vedúcimi zamestnancami predkladanie opatrení pre zníženie pracovnej úrazovosti
 • zabezpečovanie odborných prehliadok a kontroly vyhradených technických zariadení
 • poskytovanie informácie o stave BOZP a navrhovanie opatrení na odstránenie nedostatkov pre spoločnosti

Na úseku OPP

Vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v zmysle § 27 až § 33 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. V súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona SNR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:

 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v zmysle § 15 a § 16 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z.
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom a počtu členov požiarnych hliadok na týchto pracoviskách.
 • vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok a pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi pracovníkov a vedúcich pracovníkov v zmysle § 23 až § 26 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z.
 • vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom v zmysle § 27 až § 33 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z.
 • vedenie dokumentácie a evidencie požiarnotechnických zariadení a vykonávanie ich pravidelných prehliadok v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z.
 • určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmenách užívania stavieb, pri rekonštrukciách technologických zariadení, pri opravách zariadení, odstávkach a pri začatí výroby
 • prípravu, organizáciu a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
 • po dohode zabezpečovať odborné prehliadky požiarne technických zariadení
 • zastupovanie pri vykonávaní kontrol OR Ha ZZ
 • vypracovanie projektov protipožiarnej bezpečnosti stavieb v zmysle Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. a súvisiacich STN a predpisov.

Vypracovanie požiarnotechnickej charakteristiky stavieb stavieb v zmysle platných predpisov.

Na úseku ochrany životného prostredia

Vypracovanie dokumentácie na ochranu vôd v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Vypracovanie dokumentácie na ochranu ovzdušia v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší).

Vypracovanie dokumentácie odpadového hospodárstva v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vedenie dokumentácie na ochranu vôd v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Vedenie dokumentácie na ochranu ovzdušia v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší).

Vedenie dokumentácie odpadového hospodárstva v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.