Školenia

Základná odborná príprava bezpečnostných technikov

Kurz je určený pre budúcich bezpečnostných technikov a končí sa záverečným overovaním vedomostí. Absolvent získa osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) Zákona 124/2006 Z. z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Kurz sa končí záverečným overovaním vedomostí a vydaním potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy. Podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené ÚS vzdelanie alebo ÚSO vzdelanie (ako doklad sa vyžaduje kópia).

Minimálny počet účastníkov je 10
Rozsah: 176 hodín
Miesto konania: Košice, Szakkayho 1, 3. poschodie - Podnikateľské centrum FAMS, s.r.o. (za OD Merkúr)
Cena kurzu: 450,- € + 20% DPH

Ak máte záujem zúčastniť sa odbornej prípravy, vyplňte a odošlite prihlasovací formulár ( záväznú prihlášku). Na základe zaslania záväznej prihlášky, bude každému účastníkovi zaslaná pozvánka s programom kurzu, CD – zákony a NV SR, publikácia BOZP, faktúra na uhradenie účastníckeho poplatku.

Pri akreditácii sa každý účastník preukáže dokladom o zaplatení účastníckeho poplatku.

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov

Kurz je určený pre bezpečnostných technikov, ktorým bolo vydané osvedčenie v zmysle § 23 ods. 1) Zákona 124/2006 Z. z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. V zmysle § 23 ods. 6 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov sa aktualizačná odborná príprava vykonáva najmenej každých päť rokov od vydania osvedčenia. Kurz sa končí vydaním potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy. Podmienkou zaradenia do kurzu je osvedčenie bezpečnostného technika. (ako doklad sa vyžaduje kópia).

Dátum najbližšieho konania AOP BT je 06.09. - 07.09. 2018
Minimálny počet účastníkov je 15
Rozsah: 16 hodín
Miesto konania: Kultúrno-spoločenské centrum Jedlíkova 7, 040 11 Košice
Cena kurzu: 69,- € + 20% DPH

Ak máte záujem zúčastniť sa odbornej prípravy, vyplňte a odošlite prihlasovací formulár ( záväznú prihlášku). Na základe zaslania záväznej prihlášky, bude každému účastníkovi zaslaná pozvánka s programom kurzu, CD – zákony a NV SR, faktúra na uhradenie účastníckeho poplatku.

Pri akreditácii sa každý účastník preukáže dokladom o zaplatení účastníckeho poplatku.

Aktualizačná odborná príprava autorizovaných bezpečnostných technikov

Kurz je určený pre autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorým bolo vydané osvedčenie v zmysle § 24 ods. 1, 2 Zákona 124/2006 Z. z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. V zmysle § 24 ods. 9 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov sa aktualizačná odborná príprava vykonáva najmenej každých päť rokov od vydania osvedčenia. Kurz sa končí vydaním potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy. Podmienkou zaradenia do kurzu je osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika. (ako doklad sa vyžaduje kópia).

Dátum najbližšieho konania AOP ABT je 06.09. - 07.09. 2018
Minimálny počet účastníkov je 15
Rozsah: 16 hodín
Miesto konania: Kultúrno-spoločenské centrum Jedlíkova 7, 040 11 Košice
Cena kurzu: 69,- € + 20% DPH

Ak máte záujem zúčastniť sa odbornej prípravy, vyplňte a odošlite prihlasovací formulár ( záväznú prihlášku). Na základe zaslania záväznej prihlášky, bude každému účastníkovi zaslaná pozvánka s programom kurzu, CD – zákony a NV SR, faktúra na uhradenie účastníckeho poplatku.

Pri akreditácii sa každý účastník preukáže dokladom o zaplatení účastníckeho poplatku.

Špecifická odborná príprava zamestnávateľov, ktorí budú osobne vykonávať úlohy bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov

Kurz je určený záujemcom - zamestnávateľom, ktorí budú osobne vykonávať úlohy bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov na vlastných pracoviskách v zmysle § 22 ods. 6) a následne ods. 7) Zákona 124/2006 Z. z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (zamestnáva menej ako 5 zamestnancov a vykonáva činnosť uvedenú v prílohe č.1, alebo zamestnáva menej ako 19 zamestnancov a vykonáva inú činnosť, ako je uvedená v prílohe č. 1 Zákona č. 124/2006 Z.z.) Kurz sa končí záverečným overovaním vedomostí a vydaním potvrdenia o absolvovaní špecifickej odbornej prípravy. Účastníkom špecifickej odbornej prípravy z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnávateľov, ktorí budú osobne vykonávať úlohy bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov môže byť iba fyzická osoba, ktorá má minimálne úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. (ako doklad sa vyžaduje kópia).

Minimálny počet účastníkov je 10
Rozsah: 16 hodín
Miesto konania: Košice, Szakkayho 1, 3. poschodie - Podnikateľské centrum FAMS, s.r.o. (za OD Merkúr)
Cena kurzu: 450,- € + 20% DPH

Ak máte záujem zúčastniť sa odbornej prípravy, vyplňte a odošlite prihlasovací formulár ( záväznú prihlášku). Na základe zaslania záväznej prihlášky, bude každému účastníkovi zaslaná pozvánka s programom kurzu, CD – zákony a NV SR, faktúra na uhradenie účastníckeho poplatku. Pri akreditácii sa každý účastník preukáže dokladom o zaplatení účastníckeho poplatku.

Príprava bezpečnostných technikov  ku skúškam na  ABT

Podmienka: uchádzač o skúšky na ABT musí mať minimálne dvojročnú prax bezpečnostného technika. Na získanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika musí absolvovať skúšky v zmysle § 24, zákona NR SR č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov..

Poznámka: Príprava ku skúškam ABT nevyplýva zo zákona. Ponúkame možnosť dôkladnej prípravy k úspešnému zvládnutiu skúšok.

Dátum konania : 28. a 29. november 2019 ( štvrtok, piatok)        

Rozsah: 16 hodín

Prezentácia:    28. november 2019 o 8.00                         

Miesto konania: ŠD a J, Jedlíkova 7 Košice

Cena prípravy: 45 + 20 % DPH t.j. 54 s DPH                                                                                                                                               

Semináre

Odborný seminár k aktuálnym otázkam bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Seminár je určený pre bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov, vedúcich organizácií, manažérov, vedúcich zamestnancov, zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť.

Dátum konania seminára:  07. a 08. november 2019 ( štvrtok, piatok)            

Prezentácia:  07.11.2019 od 8.00 - 8.30                                

Program:

07.11.2019  o 9,00 hod.- do 16,00 hod.

- Zákonník práce

• .Pracovný čas

•  Mzdová politika zamestnávateľa

• Rady, typy, príklady k novele Zákonníka práce od 1.1.2020

- Aktuálna téma v oblasti verejného zdravotníctva

- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

• Právomoci inšpektorátov práce pri kontrolách a právomoci a zodpovednosti   

   zamestnávateľa pri kontrole zo strany inšpektorátov práce.

• Pracovný úraz z pohľadu bezpečnostného technika

- Dobrá prax v stavebníctve

Diskusia

08.11.2019  od 8,00  hod. do 15,30 hod

- Bezpečnosť strojov v nadväznosti na trhový dohľad .

- Diskusia 

Miesto konania: Penzión pod Hrešnou, Košice - Kavečany, Rokycká 8

Cena semináru: 102 + 20 % DPH t.j. 122,40  s DPH                                                                                                                                               (v cene je zahrnuté občerstvenie, obed, večera, raňajky, obed,  ubytovanie, organizačné zabezpečenie.)